Przejdź do treści strony Przejdź do stopki

Deklaracja dostępności

Żłobek w Wojniczu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.zlobekwojnicz.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2020-11-30.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-11-30.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • Serwis  zawiera dokumenty PDF, które powstały na podstawie źle przygotowanych dokumentów word (nie ma w nich dobrze zaznaczonej logicznej struktury) - lub są skanami dokumentów. W miarę możliwości będziemy to poprawiać, oraz dokładać starań by nowe dokumenty przygotowywane były poprawnie.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-11-30. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Stronę można obsługiwać przy pomocy standardowych skrótów klawiaturowych dostepnych w przeglądarce: Tab: przenosi fokus (punkt uwagi) do następnego aktywnego elementu na stronie (odnośnika, formularza) Shift + Tab: przenosi fokus do poprzedniego aktywnego elementu na stronie (odnośnika, formularza) Enter - uaktywnia odnośnik.

Dostępny jest dodatkowy skrót klawiaturowy: CTRL+U - uruchamiający widget opcji dostępności

Udogodnienia

Serwis wyposażony został w dodatkowy widget z możliwością wyboru opcji uławień dostępu

Są to m.in opcje:

 • zwiększania kontrastu
 • podświetlenia linków
 • zwiększenia rozmiaru czcionki
 • zwiększenia odstępu między tekstami
 • zwiększenia czytelności czcionek
 • powiększenia kursora
 • zatrzymania animacji (jeśli występują)
 • wyświetlania podpowiedzi po najechaniu na elementy

Strona posiada również:

 • focus wokół elementów nawigacyjnych
 • mapę strony

Dodatkowo przy obsłudze strony klawiaturą, dodano opcje przejścia w konkretne sekcje danej podstrony (z pominięciem innych sekcji).

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Magda Sakowska zlobek@wojnicz.pl . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 14 65 01 363. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

W zakresie dostępności architektonicznej:

 • do budynku prowadzą dwa wejścia: wejście od strony Rynku(główne) oraz wejście ewakuacyjne  od strony placu zabaw.
 • do wejścia prowadzą: od strony Rynku znajduje się podjazd dla osób niepełnosprawnych, od strony placu zabaw dwa stopnie.
 • Żłobek mieści się na parterze.
 • dla osób na wózkach dostępne są wszystkie pomieszczenia.
 • w budynku jest  toaleta dostosowanej dla dzieci niepełnosprawnych.
 • przed budynkiem nie ma wyznaczonego miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
 • do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W zakresie dostępności informacyjno-komunikacyjnej:

 • nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 • w budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 • w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • zapewnienie informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku, co najmniej w sposób wizualny lub głosowy - tablice informacyjne.
 • Osoby deklarujące potrzebę skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego proszone są o zgłoszenie tego faktu korzystając z dostępnych środków komunikacji (e-mail: żłobek@wojnicz.pl, tel. 14 501363. Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się, chęć skorzystania z takiej formy pomocy należy zgłosić co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych. Po dokonaniu zgłoszenia Żłobek w Wojniczu zapewni obsługę osoby komunikującej się językiem migowym, w terminie przez nią wyznaczonym lub z nią uzgodnionym. Świadczona pomoc jest bezpłatna